Данъчно право

  • Изготвяне на становище и документи, свързани с административно и съдебно обжалване на актове на приходната администрация;
  • Консултации в производства и процедури по ДОПК;
  • Данъчни консултации по въпроси на придобиване, притежаване и управление на недвижими имоти;
  • Консултации по въпроси на ЗМДТ;
  • Консултации в областта на корпоративното данъчно облагане;
  • Консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица, включително изготвяне на годишни данъчни декларации;
  • Консултации и правни услуги в областта на международното данъчно право, тълкуване и прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

This post is also available in: English