Търговско право

  • Консултация и изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации;
  • Изготвяне на документи за промяна на обстоятелства, свързани с търговски дружества и за обявяване на актове (годишни финансови отчети и др.)
  • Консултации за покупко-продажба на дружествени дялове, преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма;
  • Консултации по въпросите на трансгранично преобразуване на дружества с ограничена отговорност, регистрирани в Европейския съюз.
  • Изготвяне на документи са сделки с дружествени дялове или акции, непарични вноски, покупко-продажба на предприятия,
  • Правен анализ на документите и състоянието на дружествата, проучване на компании и водене на преговори.
  • Съдействие при провеждането на общи събрания, водене на дружествените книги, издаването на временни удостоверения и акции, решаване на текущи управленски правни проблеми.
  • Консултации относно въпросите за ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества
  • Съдействие при вътрешнотърговски спорове – изключване или напускане на съдружник, оспорване на взети решения от органи на юридически лица, претенции срещу действия на управител, съдружник и др.
  • Съдействие за свързани услуги: счетоводно обслужване, преводи и легализации, нотариални услуги, осигуряване на адрес на управление, експерт-оценител на недвижими имоти, и други.

This post is also available in: English